Правила и условия за ползване
Този уеб сайт е собственост на „Вива Кредит“ АД. Дружеството има право да променя неговото съдържание без предварително уведомление. Интернет-страницата (Сайтът) е създадена с общоинформационна цел. Страницата предоставя основна информация за партньори, продукти и услуги, предлагани от „Вива Кредит“ АД. Достъпът до този сайт е напълно безплатен. Разходите, свързани с Интернет-комуникацията, са за сметка на Потрeбителя и зависят от тарифите на съответния Интернет и телекомуникационен посредник, предоставил услугата. Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие, приемате, че сте прочели, разбрали, и сте се съгласили с условията за ползване на Сайта.

 

Авторско право
Поместените в този Сайт информационни материали, фотографски и други изображения и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/. Същите могат да бъдат използвани свободно само в случаите и за целите, предвидени в Закона, при условие, че не затрудняват нормалното функциониране на Сайта и не увреждат законните интереси на „Вива Кредит“ АД или неговите партньори.

 

Ограничения на отговорността и свързани Интернет страници
Сайтът цели да осигури облекчен достъп на клиентите на „Вива Кредит“ АД до информация, свързана с предлаганите услуги и условията за тяхното ползване. Нашата цел е да осигурим пълнота и актуалност на поместените данни. Въпреки това, при използването на Сайта, следва да имате предвид, че предоставената информация: е възможно да не бъде изчерпателна и точна; не представлява правен, инвестиционен и прочее съвет или препоръка. В случай, че се нуждаете от такъв, следва да потърсите мнението на компетентен специалист в съответната област; съдържа препращания към други сайтове, които „Вива Кредит“ АД не контролира по никакъв начин и съответно не носи отговорност за верността на поместените в тях данни.

Дружеството не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна информация, поместена в Сайта или в някой от сайтове, към които той препраща или неправилното възприемане на поместената информация като препоръка за извършване на инвестиция, правен съвет и прочее.

"Вива Кредит“ АД се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването на сайта. Въпреки това не можем да гарантираме и не носим отговорност, в случай, че достъпът до информацията и нейното използване са затруднени от несъвместимост на компютърните програми, от технически грешки и други.

Дружеството си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време. „Вива Кредит“ АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.