ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА VIOLETA

 

(тези Общи условия са приети с решение на Управителя на „Вива Кредит” АД и са в сила, считано от 15.07.2021 г., ред.23.05.2022 г.)

 

I.           ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ: 

1. Навсякъде в тези Общи Условия и в индивидуалните Договори, сключени по реда на тези ОУ, изброените по–долу думи и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е уговорено в индивидуалния Договор или допълнителни Анекси и споразумения към него:

1.1. Заемодател: „Вива Кредит” АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище град София и адрес на управление: бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 73Г,  телефон за контакт: +359 0700 70 505, наричано по-долу Заемодател/Дружество, извършващо дейност по предоставяне на потребитески Кредити, включително и чрез трети лица – партньори, на физически лица, наричани по-долу Заематели/Потребители, заедно наричани Страните. „ВИВА КРЕДИТ“ АД е вписано като финансова институция в Регистъра по чл. 3a от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка (БНБ) –Удостоверение № BGR00277 и предоставя потребителски кредити (заеми) съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закон за електронния документ и електронния подпис, Наредба № 26 за финансовите институции, приета от БНБ, както и съгласно изискванията на българското гражданско и търговско законодателство. Търговската марка, предмет на настоящите общи условия,  на  „Вива кредит“ АД е https://violeta.bg и Violeta.

1.2. Заемател/Потребител - ще означава дееспособен гражданин на Република България – физическо лице, което желае да сключи или е сключил с Вива кредит АД индивидуален договор за предоставяне на финансова услуга/Договор за паричен заем „Violetа“.

1.3. Договор за предоставяне на финансова услуга/ Договор за паричен заем „Violeta“ - всеки индивидуален договор, сключен между Заемодателя и Заемателя за получаване на паричен заем, сключен от разстояние, сключен между страните под формата на електронен документ при спазване на императивните изисквания на Закона за потребителския кредит /ЗПК/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/ и Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние /ЗПФУР/, индивидуален писмен Договор за заемната сума до одобрен кредитен лимит,  при условията на който Заемателят има право да получи одобрената главница изцяло или на части в рамките на срока на договора. Индивидуалните условията и договорки, при които е сключен Договор за предоставяне на финансова услуга/ Договор за паричен заем „Violeta“, са посочени в неговото съдържание, както и в ОУ, представляващи неразделна част от него, съставляващи едно цяло – договореността между страните по заема. При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и условията, уговорени в конкретния Договор, се прилагат условията по Договора;

1.4. Уеб - страница - обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намираща се на следния адрес в Интернет – https://violeta.bg.

1.5. Траен носител - всеки носител, даващ възможност на Потребителя да съхранява адресирана до него информация по начин, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията и който позволява идентично възпроизвеждане на съхранената информация, в това число флопи дискове, CD - ROM, DVD или хард диск на компютъра на Потребителя, на който е съхранено електронното съобщение.

1.6. Профил на Заемателя – Навсякъде в тези Общи условия и в Договора за паричен заем„Violeta“, когато се говори за профил на Заемателя се има предвид неговия индивидуален профил на уеб страницата www.my.violeta.bg, лична страница на Заемателя на Сайта на Вива кредит АД която, след регистрация, е непрекъснато достъпна за Заемателя след вход с потребителско име и парола. Профилът се създава след онлайн регистрация от страна на потребителя или след подаване на първата Заявка с искане за отпускане на заемна сума от съответния Заемател при кандидатстване чрез 0700 70 505 или обект на партньор и е задължителна стъпка от процеса по кандидатстване и отпускане на паричен заем, Заемателят създава свой профил на уеб – страницата www.my.violeta.bg, през който се разписват всички документи, свързани с паричния заем и където са видни във всеки един момент всички условия по ползването на заема, включително информация за дължими плащания, усвоени суми, разполагаем остатък от кредитния лимит по предоставения паричен заем и други.  Заемателят може след вход с потребителско име и парола да получава актуална информация, да кандидатства за Кредит, да редактира и актуализира своите лични данни, да предоставя актуална снимка на валидната си лична карта (лице и гръб), и др.;

1.7. Партньор – ще означава всяко лице, което е овластено от името и за сметка на Вива кредит АД, да съдейства и сътрудничи на трети лица (Потребители по смисъла на Закона за потребителския кредит) за създаване на профил www.my.violeta.bg и/или попълване на заявка/и за  потребителски кредит чрез партньорски панел -partner.violeta.bg, както и да рекламира дейността на Дружеството.

1.8. Средство за комуникация от разстояние - ще означава всяко средство, което може да се използва за предоставяне на услуги от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на двете страни;

1.9. Електронна поща (e-mail) – посочена от Заемателя електронна пощенска кутия, която той заявява като потребителско име (username) за достъп до профила си.

1.10. Електронно изявление - ще означава словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

1.11. Електронен документ - ще означава електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано;

1.12. Мобилен телефонен номер – ще означава мобилен номер, който Заемателят посочва като личен при регистрацията си на www.my.violeta.bg и/или в Заявката с искане за кредит и на който по Мобилния канал Вива кредит АД изпраща SMS Персонален индификационен код за потвърждение и подписване. Изпратените от Вива кредит АД на мобилния телефонен номер на Заемателя съобщения във връзка със Заявката за паричен заем, Договора и всички приложими към него документи по вече отпуснати кредити ще се считат за получени от Заемателя.

1.13. SMS Персонален индификационен код за потвърждение – ще означава, предоставяни посредством смс на мобилния телефонен номер индивидуални цифрови кодове на  Заемателя, които ще се използват в настоящите и бъдещите взаимоотношения между Заемателя и Вива кредит ООД, в това число, но не само за потвърждаване, сключване, приемане и подписване на Заявка за паричен заем, индивидуалния Договор за заем ведно с  Общите условия, както и Анекси и др. По време на процеса по кандидатстване страните са уговорили, че полученият код ще има силата на обикновен електронен подпис по смисъла на ЗЕДЕУУ и Регламент (ЕС) № 910/2014. С въвеждането на получения код се приема, че договорът за паричен заем е подписан на всяка страница от Заемател чрез обикновен електронен подпис, имащ силата на саморъчен подпис, договорен между страните, по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

1.14. Тарифа – ще означава списък с посочени разходи и такси, цена за допълнителен пакет услуги, дължими на ВИВА КРЕДИТ АД от Заемателя, съгласно ОУ и индивидуалния Договор за потребителски кредит. Тарифата е достъпна на Сайта на Дружеството и може да бъде изменяна от същото. Тарифата представлява приложение към индивидуалния договор за паричен заем.

1.15. Форма за кандидатстване за паричен заем -  апликационна онлайн форма, съдържаща лични данни, волеизявление за получаване на  заемна сума, която се подава от Заемателя лично или чрез Партньор, или чрез средство за комуникация от разстояние /телефон под формата на електронно изявление, чрез създаден от Заемателя Профил в сайта на Вива кредит АД;

1.16. Кредитен лимит – максималната сума, за която е одобрен Заемателя и за която се сключва Договора за паричен заем Violeta.

1.17. Текущото задължение – задължението на Заемателя към края на всеки тридесетдневен период се определя като сбор от следните суми:

1. Начислена и непогасена договорна лихва върху усвоените и непогасени главници, изчислена подневно въз основата на посочения в индивдуалния договор фиксиран годишен лихвен процент.

2. Такса ангажимент за фиксиран лихвен процент, изчислена върху усвоените и непогасени главници, изчислена подневно въз основата на посочения в индивидуалния договор процент. 

3. неустойки за неизпълнение, лихва за забава и разходи за събиране, в случай че такива са начислени през текущия тридесетдневен период.

1.18.  „Общото задължение“  - задължението на Заемателя към всеки един момент от действието на индивидуалния договор, който е сключил с Вива кредит и включва цялата усвоена и непогасена главница, начислената върху нея и непогасена договорна лихва, такса ангажимент за фиксиран лихвен процент, неустойки за неизпълнение на договорни задължения, лихва за забава и разходи за събиране на просрочени задължения, в случай че такива са начислени.

1.19. Такса ангажимент за фиксиран лихвен процент –Такса, която се заплаща от Заемателя и ангажира и задължава Заемодателя да сключи договора  при фиксиран лихвен процент по смисъла на § 1, т. 5 от ЗПК и същият да не бъде променян за целия срок на договора.

2. Тези Общи условия са задължителни за Заемателя и представляват неразделна част от Договора за предоставяне на финансова услуга/ Договор за паричен заем, сключен между Вива кредит АД и Заемателя като определят начина на кандидатстване, разглеждане, отпускане и погасяване на потребителския кредит, както и всички останали съпътстващи права и задължения на страните.

3. Настоящите Общи условия са на разположение за интересуващите се лица на Сайта на „ВИВА КРЕДИТ“ АД на адрес: www.violeta.bg

4. Общите условия са задължителни за Заемателя, като преди сключване на индивидуалния Договор, същият се запознава с тях. Подписвайки индивидуалния Договор за предоставяне на финансова услуга/Договор за паричен заем Заемателят, подписва и настоящите Общи условия, изразявайки своето приемане и съгласие с тях, при спазване на процедурата описана по-долу.

5. Договор за предоставяне на финансова услуга/ Договор за паричен заем се предоставя по искане на Заемателя и подлежи на предварително одобрение от Дружеството - Заемодател, съобразно описаните по-долу правила и при детайлна оценка на кредитоспособността на потребителя/заемател. Подаването на Заявка с искане за отпускане на заемна сума и представянето на информация от Заемателя и нейното получаване от Дружеството- Заемодател не задължава последното да предостави потребителски заем.

 

II.        ПАРАМЕТРИ НА ФИНАНСОВАТА УСЛУГА

1. Конкретните параметри на всяка една от финансовите услуги са посочени във всеки индивидуален Договор за предоставяне на финансова услуга, сключен между Заемодателя и Заемателя.

2. Средствата по финансовата услуга се предоставят, след сключване на индивидуален договор за предоставяне на финансова услуга. Заемателят може да усвоява еднократно или многократно суми в рамките на одобрения кредитен лимит по индивидуалния договор, като заявява всяка желана сума за усвояване чрез профила си, регистриран в www.violeta.bg  с натискане на бутона „Изпрати“.

3. Усвояването на всяка заявена сума се осъществява  по банков път, по посочена от Заемателя банкова сметка в рамките до 24 работни часа от направената заявка за усвояване. В случай, че заявката за усвояване  е направена в извънработно време или почивен ден, срокът започва да тече от 10 часа на първия работен ден, следващ деня на направената заявка за усвояване. За усвоена се счита всяка сума, наредена от Вива кредит АД и с която е заверена банковата сметка, посочена от Зааемателя.

4.  В случай че Заемателят в срок до 72 часа от одобрението на кредита, не въведе изпратения код за подписване на индивидуалния договор  за заем и съпътстващите документи  същият губи право да получи заемната сума след посочения срок. Това не ограничава Заемателят за последващо кандидатстване за използване, на която и да е предоставяните от Дружеството финансови услуги.

5. Заемателят може да усвои изцяло максималния размер на кредитния лимит, веднага с подписване на настоящия договор. За заявена сума за усвояване  при подписване на договора ще се счита сумата на кредитния лимит в пълен размер, ако Заемателят е кандидатствал за по-голяма сума, но е одобрен за посочения в договора кредитен лимит или сумата, за която Заемателят е кандидатствал, ако същата е по-малка от одобрения кредитен лимит, за който се подписва договора.  

6. Усвоен размер на кредита е сборът  от всички заявени и усвоени суми по главницата към всеки един момент от действието на сключения договор. Във всеки един момент от срока на действие на настоящия договор, усвоеният размер на кредита не може да надвишава Кредитния лимит.

7. Погасяването на задълженията по сключения се извършва по един от следните начини:

7.1. По банков път по следната банкова сметка: IBAN: BG46UNCR70001520684441, BIC: UNCRBGSF БАНКА: "УниКредит Булбанк” АД. Всички такси по извършени преводи по банков път са за сметка на Кредитополучателя и са съобразно действащите тарифи за такси на съответната банка. Плащането се счита за надлежно извършено със заверяването на банковата сметка на Заемодателя с преведената сума. Като основание за превода в платежното нареждане се посочва номерът на договора за паричен заем, посочен по-горе. Плащането се счита извършено на датата, на която сумата е постъпила в банковата сметка на Кредитодателя.

7.2. С платежна карта /дебитна или кредитна/ MasterCard, Maestro или VISA през потребителския си профил на сайта на Заемодателя. Плащането с дебитна или кредитна карта се извършва чрез виртуален ПОС терминал на „Айкарт“ АД, ЕИК 175325806, партньор на „ВИВА КРЕДИТ“ АД, като самото плащане се обслужва изцяло от авторизационния център на „Айкарт“ АД. Въведените картови данни се обработват единствено от „Айкарт“ АД, но не и от „ВИВА КРЕДИТ“ АД. За направеното плащане не се удържат допълнителни такси.

8. За извършване на всяко плащане, Заемателят попълва във формата за плащане пълни данни за платежната карта, с която да се извърши плащането – номер на карта, срок на валидност, CVC/CVV код за сигурност или персонална секретна парола за 3D идентификация, ако картата поддържа 3D secure система. С предоставянето на необходимите данни, заемателят се идентифицира, потвърждава размера на плащането и нарежда сметката на картата да бъде задължена със сумата на плащането и да бъде преведена по сметката на „ВИВА КРЕДИТ“ АД. Заемателят няма право да оспорва плащане, извършено през потребителския му профил и потвърдено чрез въвеждане на коректна парола за идентификация (CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация или друга парола/код за идентификация).

9. Плащането с дебитна или кредитна карта се отразява в системата на „ВИВА КРЕДИТ“ АД и в потребителския профил на заемателя в рамките на 72 часа. В случай че извършеното от заемателя плащане не се е отразило в тази срок, той може да се обърне към „ВИВА КРЕДИТ“ АД.

10. В случай на проблем с паролата за допълнителна автентикация или технически проблем с картата или ако желае да откаже или да оспори направено плащане, заемателят или титулярът на платежната карта следва да се обърне към нейния издател.

11. В случай че заемателят е дублирал плащането или е надвнесъл сума по кредита, може да се обърне към „ВИВА КРЕДИТ“ АД за възстановяване на съответната сума.

12. „ВИВА КРЕДИТ“ АД не носи отговорност в случай на измама или неоторизирано използване на чужда кредитна или дебитна карта за заплащане на погасителни вноски.

13. В случай че заемателят надлежно упражни правото си да се откаже от договора за паричен заем в 14-дневен срок от сключването му, заплатените до момента суми, независимо от начина на плащането им, не му се възстановяват, а се приспадат от подлежащата на връщане от заемателя заемна сума /главница/ и дължимата върху нея лихва на ден в размера, посочен в Договора, за всеки ден на ползването на заемната сума до деня на реалното връщане.

14. При погасяване на усвоената главница в рамките на 10 дни от нейното усвояване, не се дължат начислените договорна лихва и такса ангажимент за фиксиран лихвен процент, а се заплаща чистата стойност на главницата. Условието по предходното изречение се прилага само при първоначално усвояване на главницата в пълен размер с подписване на договора за кредит, както и при всяко частично усвояване на главници от кредитния лимит, но само ако са погасени всички дължими суми в това число и главници преди  съответното усвояване. 

15. В случай че при извършване от страна на Заемателя на плащане за погасяване на негови задължения по настоящия договор и сумата не достига за погасяване на цялото му задължение Заемателят има право да посочи поредността на погасяване на задълженията му към Заемодателя.  Заемателят и Замеодателят изрично се съгласяват погасяването на задълженията по този договор да се извършва в следната поредност: 1. Законна лихва за забава върху непогасеното текущо задължение; 2. Разходи за събиране на вземането, ако са направени такива; 3.Начислена неустойка за неизпълнение на договорно задължения, ако има уговорени такив в индивидуалния договор; 4. Начислената такса ангажимент за фиксиран лихвен процент; 5. Начислената договорна лихва върху усвоената и непогасена главница; 6. Усвоена и непогасена главница;

 

III.     КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ  и СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

1.   Сключването на Договор за предоставяне на финансова услуга/ Договор за паричен заем „Violeta“ става по инициатива на Заемателя.

2.   Заемател, който желае да кандидатства за ползване на финансова услуга, може да направи това по телефон и на следната уеб - страница:  www.my.violeta.bg  или със съдействието на партньор през партньорски панел https://partner.violeta.bg, чрез предварително създаден Профил и попълване на апликационна форма, която се намира на официалната интернет страница на Дружеството и/или се достъпва чрез профила на потребителя.

3.   Кандидатстване за ползване на финансова услуга по телефон и със съдействието на партньор през партньорски панел https://partner.violeta.bg:

3.1 Заемателят чрез съдействието на партньор или чрез телефонно обаждане предоставя и попълва своите пълни и верни лични данни – име, фамилия, имейл, телефон.

3.2 След клик върху бутон „Продължи“ на посочената от Заемателя електронна поща се изпраща Стандартен европейски формуляр, касаещ предоставяне на финансова услуга от разстояние по смисъла на чл.8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), посочваща индивидуалните условия на Договора за предоставяне на финансова услуга и Общи условия за кандидатстване от разстояние.

3.3 След попълване на формата за кандидатстване чрез партньорски панел - https://partner.violeta със съдействието на служител от Кол център или партньор и при натискане на бутона „Изпрати“, Заемодателят изпраща на посочената от Заемателя електронна поща съобщение за създаден профил. По всяко време, преди натискане на бутона „Изпрати“ информацията, попълнена във Формата за кандидатстване, може да бъде редактирана. 

3.4 Заемателят се задължава при първо достъпване на личния акаунт/профил да въведе своето ЕГН, да прикачи лична карта (лице и гръб) и селфи и да промени паролата си за достъп до профила. Заемателят се задължава да пази в тайна паролата за достъп до своя акаунт при Заемодателя, като взема всички необходими мерки срещу узнаването й от трети лица.

 

4. Кандидатстване за ползване на финансова услуга лично онлайн на www.my.violeta.bg:


4.1. Заемателят лично попълва своите пълни и верни лични данни - име, фамилия, имейл, телефон, въвежда собствена парола и си създава профил на www.my.violeta.bg.
4.2.  Заемателят се логва в своя личен профил на www.my.violeta.bg посредством потребителско име и парола, избира сума, за която желае да кандидатства, сверява личните си данни /име, фамилия, имейл, телефон/ както и удостоверява, че е уведомен и дава своето съгласие относно обработката и съхранението на личните му данни чрез отбелязване чекбокса на Сайта "Запознат съм с информационните права“.

4.3. Целият текст срещу чекбокса на Сайта представлява активен линк към Информационните права на субектите на лични данни – кредитополучатели  на ВИВА КРЕДИТ АД, като се предоставя възможност за запознаване с тях. В случай че Кредитополучателят не е съгласен, съответно, не е удостоверил "Запознат съм с информационните права“, няма да може да продължи напред в попълване на Форма за кандидатстване за паричен заем,  а  ВИВА КРЕДИТ АД няма да получи заявката му за кредит.

4.4. Под бутона „Продължи“ от заявката за кандидатстване на violeta.bg се визуализира поле „Преддоговорна информация“, при избирането на което се визуализира Стандартен европейски формуляр, касаещ предоставяне на финансова услуга от разстояние по смисъла на чл.8 от Закона за предоставяне н финансови услуги от разстояние и посочващ индивидуалните условия на договора за предоставяне на финансови услуги с оглед избраните от кредитополучателя параметри.

4.5. След клик върху бутон „ Продължи“ на посочената от Заемателя електронна поща се изпраща Стандартен европейски формуляр, касаещ предоставяне на финансова услуга от разстояние по смисъла на чл.8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), посочваща индивидуалните условия на Договора за предоставяне на финансова услуга и Общи условия за кандидатстване от разстояние.

4.6. След клик върху бутон „Продължи“ на клиента се визуализира втора стъпка, на която прикача лична карта (лице и  гръб) и селфи.

4.7. На трета стъпка клиентът сверява личните си данни /име, презиме, фамилия, ЕГН, номер на лична карта, МВР на издаване на лична карта/, попълва данни за настоящ адрес и номер на банкова сметка и чрез отбелязване на чекбокс декларира, че е получил СЕФ, запознат е с Общи условия за предоставяне на услуги от разстояние, политика за лични данни и дава своето съгласие данните му да се използват за проверка в НОИ.  

4.8. В текстът срещу чекбокса на Сайта има активни линкове към СЕФ, Общи условия за предоставяне на услуги от разстояние и Политика за лични данни. В случай че Кредитополучателят не постави отметка през този чекбокс, технически ще бъде недостъпно да продължи напред в изпращане на Форма за кандидатстване за паричен заем,  а  ВИВА КРЕДИТ АД няма да получи заявката му за кредит.

4.9. Ако потребителят кандидатства за пореден път и вече има създаден профил, то следва да влезе в профила си чрез въвеждане на потребителско име (e-mail/телефон) и парола, за да кандидатства за кредит или да заяви получаването на пари по настоящия си кредит.

4.10. При първоначалното влизане в профила Потребителят/Заемател първо следва да удостовери, че е уведомен и дава своето съгласие за вида и начина на получаване на маркетингови съобщения, както и декларира, че е запознат с възможността във всеки един момент да оттегли съгласията си.

 

5. В процеса на кандидатстване, заемателят попълва лично във формата за кандидатстване или заявява желаната сума на служител  от Кол център или партньор, който въвежда нейния размер в партньорски панел -partner.violeta.bg, като срокът на погасяване не може да бъде променян и винаги е 12 месеца.

6. Заемодателят дава право на Потребителя/Заемател чрез активен чекбокс да заяви допълнителна незадължителна услуга  „VIP ОБСЛУЖВАНЕ“, която гарантира експресната обработка на  искане за потребителски кредити предоставяне на допълнителни услуги по вид и цена, подробно описани в Приложение№ 1 – Тарифа.

7. В случай, че Потребителят/заемател е избрал пакета „VIP обслужване“ и бъде одобрен и усвои заемна сума, то при всяко погасяване от Заемателя на дължими суми по кредита /пълно или частично, погасяване на текущо задължение или общо задължение/  същият ще има право да заплаща част от цената на пакета като сам избере какъв размер  от  цената на пакета/т.нар. – такса удовлетвореност/ да заплати към дружеството с оглед степента на удовлетвореност от предоставената от Заемодателя финансова услуга и допълнително и доброволно избрания пакет към нея. Заемателят може да избере размерът на таксата удовлетвореност при всяко плащане да е от 0 до 5% от размера на одобрения кредитен лимит.  Незаплащането на суми по предходното изречение не води до натрупване, изискуемост и обезщетение за забава.

8. След като Заемателят упражни правото си да ползва допълнителния пакет „VIP обслужване“ и след като във Формата за кандидатстване бъдат попълнени, размерът на желаната сума, на Заемателя се предоставя възможоност да се  запознае с преддоговорна информация под формата на Стандартен европейски формуляр, касаеща предоставяне на финансова услуга от разстояние по смисъла на чл.8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), съдържащ всички законовоизискуеми параметри на желания Кредит, чрез активен линк намиращ се в самата форма за кандидатстване за предоставяне на потребителски кредит.

9. Потребителят/Заемател се задължава при първо кандидатстване за кредит:

a.    да  въведе/посочи своето ЕГН, номер на лична карта, МВР на издаване, настоящ адрес и IBAN на банковата сметка, на която е титуляр и по която иска в случай на одобрение да му бъде преведена заемната сума.

b.   да декларира дали е бил видна политическа личност или свързан с такава личност през последната една година съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари чрез маркиране и съгласие с изрична Декларация, която е част от Формата за кандидатстване.

c.   ВИВА КРЕДИТ АД има право да изисква и допълнителни данни, в случай че се усъмни в истинността на предоставените от заемателя данни. Дружеството има право да позвъни на посочения във Формата мобилен телефон и да уточни представените данни.

 

10.   Електронната поща (e-mail), посочена от Заемателя във Формата за кандидатстване представлява средство за индивидуализация на същия от страна на Заемодателя. Всички изявления изпратени на и от посочената електронна поща, Заемодателят счита за направени до и от Заемателя. Заемателят се съгласява посочената от него електронна поща (e-mail) да го индивидуализира лично по отношение на Заемодателя, като изявленията от нея в отношенията между страните по Договора необоримо ще се считат за електронни изявления, чийто автор е Заемателят. Заемателят е длъжен да извърши всички необходими действия за предотвратяване възможността от посочената от него лична електронна поща (e-mail), трети лица да направят изявления от негово име във връзка с договори за паричен заем. В случай че Заемателят бъде лишен от възможност да използва посочената от него електронна поща (e-mail) поради каквато и да било причина, същият е длъжен незабавно да уведоми Заемодателя.

11.   По всяко време, Потребителят може да коригира информацията, която е въвел в Профила си и във Формата за кандидатстване с изключение на ЕГН и адрес на електронна поща.   

12.  При каквито и да е било грешки при попълване на данни, възникнали по вина на Заемателя, Дружеството не носи отговорност и всички последици от такива грешки са за сметка на Заемателя. Заемателят, посочен във Формата за кандидатстване за кредит, ще се счита за нейн автор до доказване на противното.

13.  Преди  натискане на бутона „Изпрати“ Потребителят/заемател декларира, че е  получил СЕФ, запознал се  и се е съгласил с параметрите на кредита и настоящите Общи условия. С натискането на бутона „Изпрати“ се визуализира съобщение, че искането е изпратено успешно  и в зависимост от избраната или не услуга „VIP обслужване“ се  стартира началния момент за разглеждане на заявката за кредит, оценка на кредитоспособността на потребителя/заемател и одобрение/отказ.

14.  В случай, че Потребителят не бъде одобрен получава уведомителен SMS.

15.  В случай че Потребителят е одобрен от Дружеството за сключване на договор за финансова услуга, същият се уведомява чрез SMS на посочения във Формата за кандидатстване телефонен номер, както и чрез изпращане на електронно съобщение на посочения от него e-mail адрес, което съдържа Стандартен европейски формуляр, Договор за ползване на конкретната финансова услуга и Общи условия към него и активен линк за достъп и подписване на документите чрез въвеждане на изпратения код.

16.  Тъй като може да има разлика в заявената и одобрената сума по кредита, с електронното съобщение за одобрение се изпраща на Заемателя отново СЕФ, но   вече за одобрения кредитен лимит.

17.  За да подпише/сключи договора за заем/анекс за удължаване на срока на договора, когато такъв е приложим, както и всички съпътстващи договора документи, в това число декларации, общи условия и други, Потребителят следва да натисне посочения в електронното съобщение линк, да се логне в профила си и след това да въведе получения чрез SMS код, който представлява електронен подпис на Потребителя, с който всички документи, свързани с Договор за предоставяне на финансова услуга се считат за подписани. С въвеждането на кода, Потребителят изразява своето съгласие за сключване на договора, при посочените в него условия, както и със съдържанието на всички останали документи, в това число декларации, общи условия и други. Заемателят се съгласява и задължава да подписва с получения код всички документи, изпратени до него от „Вива Кредит“ АД на посочената от Заемателя електронна поща. Страните се съгласяват, че изпратеният от Заемодателят код представлява информация, която има действие на електронен подпис на Заемателя съгласно чл.13, ал.1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Заемателят се съгласява, че изявление, направено от него, след което е въведен получения чрез SMS код, има действие на саморъчен подпис и е обвързващо за него. При всяко кандидатстване за кредит Заемодателя изпраща чрез SMS на Заемателя нов код за подписване на документи.

18.  Всички електронни документи, изпратени на електронната поща (e-mail) на Потребителя (Стандартен европейски формуляр, договор за ползване на финансова услуга и общи условия към него/анекс за удължаване на срока на договора) се изпращат във формата на електронен документ, във формат PDF. Файловете с всички електронни документи могат да бъдат запазени на хард диска на компютъра на Потребителя и позволяват тяхното разпечатване. Информацията във всички файлове с електронни документи не може да бъде променяна.

19.  Договорът/анексът представлява електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и се сключва чрез електронно изявление и електронен подпис на Потребителя. Електронното изявление представлява недвусмислено словесно изявление на Потребителя, а електронният подпис е всяка информация в електронна форма, логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.

20. Потребителят е длъжен да запази всички електронни документи (Стандартен европейски формуляр, договор за предоставяне на паричен заем/ползване на финансова услуга и общи условия към него/анекс за удължаване на срока на договора), получени на електронната му поща на хард диска на компютъра си или на друг траен носител, както и да съхранява същите до приключване изпълнението/прекратяване действието на договора за ползване на финансова услуга.

21. В случай че лицето има профил, създаден във връзка с предходно негово кандидатстване, при влизане на сайта има възможност чрез активния линк „Влез в профила си“ да зареди страницата за вход в профила и след въвеждане на е-mail/телефон и парола да достъпи своя акаунт. След влизане в своя профил Заемателят има възможност да извърши корекции по въведените данни, с изключение на ЕГН и адрес на електронна поща, както и да подаде нова заявка за кредит или получаване на сума по настоящия си кредит.

22. След подписване на договора, ОУ, СЕФ и др. Заемодателят предоставя на Заемателя възможност да получава текуща информация за състоянието по кредита му, както и за други свои продукти, достъпна за Заемателя в неговия личен акаунт.

23.  Кредитополучателят може по всяко време да усвоява суми от главницата до максималния размер на кредитния лимит, като за всяко усвояване отправя искане до Кредитора в профила си чрез натискане върху бутон „Искам“, посочване на желана сума и номер на лична карта и натискане на бутон „Изпрати“.

24.  Потребителят има право на отказ от сключения договор за кредит в срок от 14 календарни дни, считано от сключването му, при спазване на условията по чл.29 от ЗПК. В случай че Заемателят упражни правото си на отказ от сключения Договор за предоставяне на финансова услуга, същият се задължава да върне на Заемодателя получената заемна сума /главницата/ и да заплати лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на заема до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Заемодателя за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на посочения в договора за заем лихвен процент, като същият се изчислява на ден. Уведомление до Заемодателя може да бъде направено на хартиен или друг траен носител. Срокът за връщане на заемната сума започва да тече от датата на получаването на уведомлението на Заемателя, за упражняване на правото му на отказ.

 

 

IV.       ДРУГИ УСЛОВИЯ

1.   През целия срок на валидност на този договор, Кредитополучателят се задължава да заплаща текущото си задължение до 30 /тридесет/ дни от усвояване на главница като при еднократно усвояване с подписване на настоящия договор  - 30 дни текат от датата на усвояване на целия кредитен лимит, при усвояване на части 30-дни текат от датата на първото частично усвояване на главница от кредитния лимит, при поредно усвояване, в случай че клиентът няма други усвоени и непогасени главници, 30-те дни текат от датата на поредното усвояване.

2.   В случай че Заемателят не изпълни задължението си за заплащане на дължимите суми по договора за кредит, Заемодателят има право да предприеме всички позволени от закона действия, за да събере своето вземане, което от своя страна може до доведе до значително повишаване на размера на дължимите суми от страна на Заемателя.

3.   Заемодателят има право да провежда със Заемателя телефонни разговори, да му изпраща електронни съобщения, писма и стикери, да прави домашни посещения, в случай, че последният не изпълни, което и да е от задълженията си по договора за паричен заем, като по този начин го уведоми за некоректното му поведение.

4.   Заемодателят има право по всяко време да прехвърли правата си по договора за паричен заем на трето лице, включително да заложи вземането в полза на трето лице, съгласно Закона за особените залози.

5.   Заемателят потвърждава, че се е запознал с Приложение във връзка с информационните права на субекта на данните – кредитополучател, клиент на Вива кредит АД, съдържащо детайлна информация относно начините, целите и сроковете на обработване на лични данни на заемателите, в съответствие с приложимото законодателство в областта на личните данни. Страните потвърждават, че договорът за паричен заем не изисква събирането на по-широк/различен кръг лични данни от вече събраните.

6.    Заемодателят се задължава да обработва, съхранява и разкрива личните данни на Заемателя съгласно възложеното в предходната алинея, в съответствие с приложимото законодателство в областта на личните данни.

7.   Заемателят възлага на Заемодателя и декларира, че е съгласен, да получава на електронната си поща, посочена в настоящия договор всякакви документи и уведомления от Заемодателя, както във връзка с настоящия договор, така и при свои бъдещи кандидатствания за паричен заем и сключени нови договори за паричен заем със Заемодателя. Заемодателят може да изпраща на Заемателя по електронната поща, посочена в този договор следните документи: Стандартен европейски формуляр при кандидатстване за паричен заем, допълнителната необходима преддоговорна информация съгласно ЗПФУР, уведомление за обявяване на предсрочна изискуемост, писма за забавени вноски, покани за плащане, както и на всякакви други изявления и документи при, по повод или във връзка с настоящия договор за предоставяне на паричен заем и всички допълнителни споразумения към него. Заемателят е длъжен да запази всички документи, изпратени му от Заемодателя по електронната поща, посочена в настоящия договор на хард диска на компютъра си, на CD или друг траен носител, както и да съхранява същите до приключване изпълнението договора. Всички електронни съобщения и документи ще се считат за надлежно получени и узнати от Заемателя в деня на изпращането им, включително и когато посоченият електронен адрес престане да съществува. Заемателят е длъжен да осигури възможност за получаване на съобщения на посочената електронна поща.

8.   Всички спорове между страните при, по повод или във връзка с тълкуването и/или изпълнението на договора се решават с преговори и по взаимно съгласие между страните. Всички спорове, нерешени по съгласие на страните, породени от Договора за заем, се отнасят за решаване пред компетентния съд. За всички неуредени въпроси относно правоотношението е приложимо българското законодателство.

9.   Заемателят има право да се обръща за съдействие към Комисията за защита на потребителите, като контролен орган по спазване на Закона за потребителския кредит на адрес гр. София,  ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5, телефон 0700 111 22, е-mail: info@kzp.bg, website: http://www.kzp.bg Заемната сума се предава на Заемателя в български левове при фиксиран курс на Българска Народна Банка на лева спрямо еврото, съгласно който 1 (едно) евро се обменя за 1.95 лв. (един лев и деветдесет и пет стотинки). Страните се съгласяват при евентуална промяна на официалния курс лев/ евро Заемателят да дължи на Заемодателя равностойността на толкова евро, колкото е съставлявал дългът му непосредствено преди момента на промяната.

10.       При въвеждане на еврото като национално платежно средство в Република България, което заменя българския лев, страните се съгласяват, считано от деня на влизането в сила на тази промяна задължението/ остатъка по ползвания паричен заем да се превалутира автоматично в евро съобразно установените законни условия на замяната.

11.       Настоящите Общи условия, наричани за краткост ОУ, регламентират общите правила за кандидатстване и сключване на договор за паричен заем „Violeta“ от разстояние с „ВИВА КРЕДИТ“ АД (Дружеството), ЕИК 207343548, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. „Люлин“ 7, бул. „Давахарлал Неру“ № 73Г, Административно – търговски център „Силвър Център“, ет.2, офис 73Г чрез използването на сайта: https://violeta.bg (Сайта).

12.       Текстът на настоящите ОУ е достъпен на интернет страницата на Дружеството, на адрес:  https://violeta.bg  по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

13.       Потребителите на Сайта следва да прочетат внимателно и подробно да се запознаят със съдържанието на настоящите ОУ преди да пристъпят към подписването им и използване на сайта за кандидатстване и сключване на договор за паричен заем от разстояние.

14.       Настоящите ОУ са одобрени от Управителя на Дружество „Вива кредит“ АД.