Тарифа за допълнителен ПАКЕТ УСЛУГИ – VIP ОБСЛУЖВАНE ПО ПРОДУКТ „Violeta“ и такси за действия по ограничаване на негативни последици при просрочие

 

I.

Пакет

Препоръчителна пакетна цена

Допълнителни разяснения

 

Пакетът съдържа всички изброени по-долу услуги

до 60% от кредитния лимит

  1. Допълнителен пакет услуги „VIP обслужване“ е предварително доброволно избран пакет услуги по вид и единична цена, подробно описани по-долу, който не е задължителен.
  2. Доброволния избор е деклариран в попълнената  от Кредитоискателя форма за онлайн кандидатстване или чрез средство за комуникация от разстояние.
  3. Препоръчителна цена на избрания пакет допълнителни услуги е в размер до 60 % от кредитния лимит.
  4. След одобрение, сключване на кредит и при всяко погасяване от Кредитополучателя на дължими суми по кредита /пълно или частично, погасяване на текущо задължение или на общо задължение/  Кредитополучателят има право да заплаща част от цената на пакета допълнителни услуги като Кредитодателят предоставя на Кредитополучателя възможност сам да избере какъв размер  от  цената на пакета/т.нар. – такса удовлетвореност/ да заплати към дружеството с оглед степента на удовлетвореност от предоставената от Кредитодателя финансова услуга. Кредитополучателят може да избере размера на таксата удовлетвореност при всяко плащане да е от 0 до 5% от размера на кредитния лимит.
  5. Незаплащането на суми за такса удовлетвореност – част от цената на пакета, не води до натрупване, изискуемост и обезщетение за забава.
  6. Препоръчителната цена на пакета се дължи от Кредитополучателя само в случаите, когато заявката за получаване на паричен заем бъде одобрена и бъде сключен съответния договор за паричен заем и не се дължи от Кредитополучателя, ако заявката за получаване на паричен заем бъде отхвърлена.
  7. Изборът на пакет не е задължително условие за отпускане на заемна сума и за сключване на договор за паричен заем и не повишава шансовете на Кредитоискателя да получи одобрение за сключване на договор за паричен заем.

 

II.

Видове услуги, съдържащи се в пакета

Единична цена

Допълнителни разяснения

1.

Експресно разглеждане на заявката за кредит /до 8 часа от подаване на заявката/.

До 34% от кредитния лимит, максимум 1020 лв.

  1. Доброволният избор на тази незадължителна услуга гарантира експресна обработка на формата за заявка на Кредитоискателя за отпускане на паричен заем.
  2. Кредитоискателят ще получи становище по заявката за отпускане на паричен заем в срок до 8 часа. Ако заявката е направена след работно време или в неработен ден, тези 8 часа, започват да текат от  10 часа на първия  работен ден, следващ деня на направената заявка кандидатстване.
  3. Общата дължима сума за допълнителната незадължителна услуга като единична цена и като пакет е видима и на сайта на Заемодателя в Тарифа за допълнителен ПАКЕТ УСЛУГИ – VIP ОБСЛУЖВАНE ПО ПРОДУКТ „Violeta“ и е описана в предоставяния СЕФ, както и в Договора за паричен заем.

 

3.

VIP  работно време –

До 26% от кредитния лимит, максимум 780 лв.

От понеделник до петък (9:00 - 18:30 ч.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такси за действия по ограничаване на негативни последици при просрочие

 

I.

Вид разход/такса

Размер

Допълнителни условия

1.

Такси за събиране на вземането при забава в плащането на всяко текущо задължение или  на общото задължение по кредита в края на периода на договора.

0,50 лв. на ден, считано от 5-ти ден след датата на която е следвало да се извърши съответното плащане до неговото погасяване

 

 

При забава за плащане на текущото задължение, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя разходи за действия по събиране на задълженията до заплащане на съответното текущо задължение или общото задължение по кредита. Разходи за действия по събиране на задълженията са  разходите за изпращането на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждането на телефонни разговори и др., направени от Кредитодателя, за да събере извънсъдебно и по доброволен начин просрочените си вземания от Кредитополучателя по настоящия Договор..

 

                                                                      

Настоящата тарифа влиза в сила от 01.08.2021 г.

Ръководството на „Вива Кредит“ АД