Изявление за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни на кандидати за работа


Като част от всяка процедура по набиране на персонал, "Вива Кредит" АД ("Дружеството") събира и обработва лични данни на лица, кандидатстващи за работа. Дружеството се ангажира да бъде прозрачно относно начина, по който събира и използва тези данни и изпълнява задълженията си за защитата им.


Каква информация ще събираме?
Дружеството събира и обработва следните лични данни:
- Вашите три имена, адрес за кореспонденция и детайли за контакт, включително имейл адрес и телефонен номер;
- Детайли за придобити квалификации, умения, професионален опит и трудов стаж;
- Информация за Вашите права да работите в Република България.
Дружеството може да събира тази информация по различни начини. Така например, данните могат да се съдържат в молби за постъпване на работа, автобиографии или резюмета, предоставени от Вас документи за самоличност, или събирани по време на интервю или друга форма на оценяване.
Също така, може да събираме лични данни за Вас от трети страни, например от предходни работодатели във връзка с препоръки за работа. Тази информация ще бъде потърсена от трети страни едва след като към Вас бъде отправено предложението за работа, а ние, от своя страна, ще Ви информираме за тези предприети действия.
Данните ще бъдат съхранявани на различни места, включително в регистрацията на кандидатурите Ви, в системите на управление на човешки ресурси и в други информационни системи (включително имейл).


Защо "Вива Кредит" АД обработва лични данни?
Ние трябва да обработваме лични данни, за да предприемем необходимите действия във връзка с Вашето искане преди да пристъпим към сключване на договор с Вас. Също така, може да се наложи да обработваме Вашите данни, за да сключим самия договор с Вас.
В някои случаи трябва да обработваме данни, за да спазим свои законови задължения. Така например, наше задължение е да проверим дали кандидатът, преди да бъде назначен, има право да работи на територията на Република България.
Дружеството има легитимен интерес да обработва лични данни по време на процедурата по набиране на персонал и да води архиви от тази процедура. Обработването на данни на кандидатите за работа ни позволява да управляваме процедурата по набиране на персонал, да оценяваме и потвърждаваме способността за извършване на работа на кандидата и да решим на кого да предложим работа.
Ако Вашето заявление за работа не бъде одобрено, Дружеството може да запази Ваши лични данни в досие, в случай че в бъдеще се освободи работно място, за което бихте били подходящ кандидат. Преди да пристъпим към съхраняване на личните Ви данни с такава цел, ще поискаме Вашето съгласие, което ще можете да оттеглите по всяко време.


Кой има достъп до данните?
Вашата информация може да бъде обменяна за целите на провеждане на процедурата по подбор на персонал. Това включва членовете на отделите по човешки ресурси, лицата, ангажирани в процеса на подбор на персонал, интервюиращи и взимащи участие в процеса на подбора, ръководителите на отделите със свободни работни места, отдел по сигурността и IT персоналът, ако достъпът до данни е необходим за упражняването на техните роли, както и за следните дружества от групата на "Мениджмънт Файненшъл Груп" АД ("MFG")*:
1. „Аксес Файнанс" ООД - търговско дружество с ЕИК 202806978, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1408, ж. к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2, финансова институция по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции ("ЗКИ"), регистрирана от БНБ под №BGR00332 в регистъра на финансовите институции;
2. „Изи Асет Мениджмънт“ АД - търговско дружество с ЕИК 131576434, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1324, ж. к. „Люлин 7”, бул. “Джавахарлал Неру” 28, АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, офис 40-46, финансова институция по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции ("ЗКИ"), регистрирана от БНБ под №BGR00009 в регистъра на финансовите институции;
3. „Финтрейд Файнанс“ АД – търговско дружество с ЕИК 203429537, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дървеница“, ул. „Пловдивско поле“ 15, вх.А, финансова институция по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции ("ЗКИ"), регистрирана от БНБ под №BGR00344 в регистъра на финансовите институции.
Няма да споделяме Вашите данни с трети лица, освен ако Вашата молба за назначение е била одобрена и Ви направим предложение за работа. В такъв случай е възможно да споделим данните Ви с Ваши предходни работодатели, за да придобием информация за Вас, както и до лицата, компетентни по отношение на Вашата предишна трудова заетост, за да извършим необходимите предварителни проверки.


Как "Вива Кредит" АД защитава данните?
Ние се отнасяме към сигурността на Вашите данни с отговорност. Имаме вътрешни политики и контролиращи механизми, които да осигурят, че Вашите данни няма да бъдат загубени, инцидентно унищожени, използвани не по предназначение или разпространени, и че не са достъпни за други лица, различни от служителите на Дружеството, при правилното извършване на техните задължения.


За какъв период "Вива Кредит" АД съхранява данните?
Ако Вашата молба за назначение не е била одобрена, "Вива Кредит" АД ще пази Вашите данни на файл/досие за 6 (шест) месеца след края на съответната процедура по подбор. Ако се съгласите, ще пазим Вашите данни на файл/ досие за още 6 (шест) месеца за евентуални бъдещи възможности за назначение. В края на този период, или щом веднъж оттеглите Вашето съгласие, данните Ви ще бъдат изтрити или унищожени. При подаването на Вашата автобиография ще бъдете попитана/а дали давате съгласието си за съхранението на Вашите данни за целия 12-месечен период с цел разглеждане за друга позиция или не.
Ако Вашата молба за назначение е била одобрена, личните данни, събрани в процеса на подбор ще бъдат прехвърлени във Вашето трудово досие (на електронен и хартиен носител) и съхранени съобразно посочените в приложимото законодателство срокове за съхранение.

 

 

Вашите права
В качеството си на субект на данни, Вие имате следните права:

- Право на информация: Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други;
- Право на достъп: Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни. Ние ще Ви предоставим извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност, ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.;
- Право на корекции: Ако обработваме непълни или неверни Ваши лични данни, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.
- Право за изтриване: Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

• оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

• считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

- Право на ограничаване на обработването: Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

• оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;

• обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате, вместо това, ограничаване на използването им;

• ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

• сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на "Вива Кредит" АД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

- Право на преносимост на данни: Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за Вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато:

• обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор; и

• обработването се извършва по автоматизиран начин.- Право на възражение: Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес.

- Право да подадете жалба: Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство във връзка със защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате, също така, право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №, тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

Ако искате да упражните някое от тези права, моля свържете се с Длъжностното лице по защита на данните на имейл адрес – dpo@vivacredit.bg

 


Какво се случва, ако не предоставите лични данни?
В случай, че не предоставите Ваши лични данни при кандидатстване за работа в Дружеството, същото няма да има възможност да обработи вашата кандидатура.

 

 

* Дружества от групата на "Мениджмънт Файненшъл Груп" АД ("MFG") –  корпоративната група от дружества и други корпоративни образувания, притежавани и/или контролирани от „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, дружество, което е учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, с ЕИК: 203753425. За целите на настоящата Политиката, Дружествата от MFG са тези, регистрирани и опериращи на територията на Република България. Актуален списък с дружествата, обхванати от структурата на MFG, може да намерите тук .