0700 70 505 (Без допълнително таксуване)

Официални правила за участие в теглене с награди
СПЕЧЕЛИ 12 МЕСЕЦА БЕЗ ЛИХВИ И ТАКСИ“, провеждана от „Вива кредит” ООД за периода от 10.01.2022 – 03.04.2022 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

 1. Организатор на Тегленето е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру“ No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя Свилен Петков.
 2. Решението на „Вива Кредит” ООД за провеждане на Теглене с награди съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.
 3. Участниците в Тегленето с награди са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Теглене с награди (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Тегленето на интернет страницата на Организатора: www.violeta.bg;
 4. Изложените Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Тегленето с награди. С извършването на което и да е от действията за участие в Тегленето с награди, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.
 5. Настоящото Теглене с награди се организира във връзка с усвояването на паричен заем Violeta в периода 10.01.2022 – 03.04.2022 г.

  II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ
 6. Тегленето се провежда всяка седмица в периода 18.01.2022 – 05.04.2022 г. , като в тегленето ще участват всички, клиенти на „Вива Кредит“ ООД усвоили заем Violeta в периода от 10.01.2022 – 03.04.2022 г.
 7. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип, посредством уеб базиран софтуер, заложен в системата на Организатора, като ще бъдат изтеглени имената на 12 от лицата, усвоили заем Violeta. Тегленията на наградите ще бъдат на 18.01.2022, 25.01.2022, 01.02.2022, 08.02.2022, 15.02.2022, 22.02.2022, 01.03.2022, 08.03.2022, 15.03.2022, 22.03.2022, 29.03.2022, 05.04.2022 г.

  III.ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ
 8. Право на участие в Тегленето с награди има всяко дееспособно физическо лице, навършило 21 години, с постоянен адрес в Република България, нов клиент на „Вива Кредит“ ООД (никога не е усвоявал паричен заем Violeta), усвоило паричен заем Violeta в периода 10.01.2022 – 03.04.2022 г. Служители на „Вива кредит“ ООД и членове на техните семейства (родители, съпрузи и деца) нямат право да вземат участие в Тегленето с награди. Вива кредит ООД си запазва правото да изключва без предупреждение участници в Тегленето, които нарушават Официалните правила за участие в Тегленето с награди, или които във връзка с участието си в Тегленето нарушават действащото законодателство.
 9. Всеки Участник следва да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България.

  IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ
 10. За да участва в Тегленето на награди е необходимо лицето да е усвоило паричен заем Violeta в периода 10.01.2022 – 03.04.2022 г. При сключване на договор за паричен заем не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие в настоящото теглене. От друга страна, всеки Участник има право да се откаже и да изрази несъгласие за участие в тегленето с награди чрез изрично волеизявление, предоставено на info@violeta.bg или телефон 0700 70 505 /без допълнително таксуване/.
 11. Извън случаите на изрично изразено несъгласие за участие, съгласяването с настоящите Официални правила се счита за конклудентни действия за обработка на лични данни, посочени в т. 17 от настоящите правила за целта на провеждането на тегленето и обявяването на печелившите участници на уебсайта на Дружеството www.violeta.bg и/или в официалната Facebook страница на Violeta.
 12. Участието в Тегленето с награди не е възможно преди започването или след изтичането на посочения в Раздел 2 период.

  V. НАГРАДИ И УСЛОВИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО ИМ
 13. На 18.01.2022, 25.01.2022, 01.02.2022, 08.02.2022, 15.02.2022, 22.02.2022, 01.03.2022, 08.03.2022, 15.03.2022, 22.03.2022, 29.03.2022, 05.04.2022 г. ще се извършат тегления и ще бъдат обявени имената на печелившите Участници, усвоили паричен заем Violeta в предходната седмица. За пример в тегленето на 18.01.2022 г. ще вземат участие всички клиенти, усвоили паричен заем Violeta в периода 10-16.01.2022 г. , за тегленето на 05.04.2022 г. ще вземат участие всички клиенти, усвоили паричен заем Violeta в периода от 28.03.2022 – 03.04.2022 г.
 14. На всяка дата на теглене ще бъде изтеглен и обявен един участник, на който Организаторът ще направи отстъпка от цялата начислявана и дължима лихва и цялата начислявана и дължима такса ангажимент за фиксиран лихвен процент по усвоения от него паричен заем Violeta за целия срок на договора. В този случай ГФЛП ще бъде 0%, ГПР – 0% за целия срок на договора.
 15. Печелившите ще бъдат изтеглени чрез уеб базиран софтуер - нарочна електронна система, която на произволен принцип ще определи имената им. При тегленето се съставя протокол.
 16. След изтегляне на печелившите участници, техните инициали - първите букви от собствено и фамилно име и номер на сключен договор за паричен заем с Дружеството ще бъдат публикувани на официалната Facebook страница на Violeta и/или на www.violeta.bg.
 17. Всеки печеливш от тегленето ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем.
 18. Участието в тегленето дава възможност за спечелване на една от 12 броя награди, представляваща отстъпка, описана в т. 15 от настоящите Официални правила.
 19. Едно лице може да участва в тегленето еднократно и има право и възможност за спечели само еднократно отстъпката по т. 15, но същата е валидна за целия срок на сключения от него в рамките на промоционалния период договор за заем Violeta.

  VI. ЛИЧНИ ДАННИ
 20. Тегленето се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни.
 21. За целите на провеждане на Тегленето, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците.
 22. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична и на адрес https://violeta.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni
 23. Всеки Участник може да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора във връзка с упражняване на права, свързани с личните му/й данни на имейл dpo@violeta.bg. Дружеството обработва лични данни в изпълнение на приложимото европейско и българско законодателство.

  VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
 24. Информация за Тегленето може да бъде получена на сайта на Violeta, който се намира на адрес: www.violeta.bg
 25. Пълният текст на Официалните Правила може да бъде намерен на www.violeta.bg Организаторът на Тегленето запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила в деня на публикуването им на посочения сайт.
 26. Организаторът има неотменимото право едностранно, по всяко време да променя настоящите правила или да прекрати Тегленето. В тези случаи Организаторът няма да носи, спрямо когото и да било, каквато и да е отговорност за понесени загуби и/или пропуснати ползи, резултат от промяната и/или прекратяването. В тези случаи на участниците в Тегленето не се дължи каквато и да е компенсация.
 27. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Тегленето участник, който не спазва Официалните правила за участие, или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.
 28. Всички спорове по тълкуването и прилагането на Официалните правила се решават по споразумение, а ако такова не може да бъде постигнато споровете, ще бъдат решавани от компетентните съдилища в Република България по реда на ГПК.
 29. Настоящите Правила са в сила от 10.01.2022 г. и ще бъдат достъпни на – www.violeta.bg за периода на провеждане на Тегленето с награди и в срок до 01.06.2022 г.
 30. Настоящите Официални правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.